Statut

statut

STATUT

Fundacja Człowiek Wsparciem

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą CZŁOWIEK WSPARCIEM, zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dnia 6.04.1984 roku o Fundacjach z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2. Fundacja ustanowiona jest przez Annę Pawełek zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym za Repertorium A nr 2667/2021 sporządzonym przez Kancelarię Notarialną Paulina Lasocka 43-340 Kozy ul. Dworcowa 9

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

4. Z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskuje osobowość prawną.

5. Fundacja może używać pieczęci i posiadać oznakę organizacyjną.

 

§2 - Siedziba Fundacji

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest Międzybrodzie Bialskie.

 

§3 - Forma organizacji Fundacji

 

1. Fundacja może być członkiem innych organizacji pozarządowych - związków i federacji.

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z późniejszymi zmianami.

3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym na rzecz Fundacji.

5. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej, a także może zatrudniać pracowników, w tym Członków Zarządu lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

6. Dopuszcza się możliwość wynagradzania Członków Zarządu Fundacji za faktyczne czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji.

 

§4 - Czas trwania Fundacji

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

 

§5 - Nadzór nad Fundacją

 

1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji – ze względu na jej cele - sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.


Rozdział II

 

MISJA I CELE ORAZ DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Misja i cele Fundacji


1. Główną misją Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.

2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

a. niesienie pomocy osobą starszymi dzieciom potrzebującym (niepełnosprawnym, chorym, ubogim i osieroconym);

b. udzielanie wsparcia szpitalom i placówkom medycznym;

c. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

d. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zapobieganiu zagrożenia powstawania i pogłębiania niepełnosprawności oraz łagodzeniu skutków niepełnosprawności,

e. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);

f. działalność charytatywna;

g. promocja i organizacja wolontariatu;

h. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

i. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

j. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

k. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

l. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

m. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

n. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

o. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

p. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

q. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w punktach a-p powyżej.

3. Pomoc społeczna realizowana przez Fundację na podstawie ust. 2 pkt 4 Statutu jest pomocą społeczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z późniejszymi zmianami).

§7

Działania Fundacji

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania prowadzone odpłatnie, nieodpłatnie oraz w ramach działalności gospodarczej.

2. W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja:

 1. prowadzi poradnictwo i doradztwo osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi;
 2. współpracuje z podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi;
 3. działa dobroczynnie, poprzez przekazywanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych.
 4. organizuje wydarzenia kulturalne;
 5. wspiera rzeczowo i finansowo inne organizacje pozarządowe, które realizują cele zgodne z celami Fundacji;
 6. pozyskuje środki przez na zasadach określonych przepisami prawa – poprzez organizację aukcji, loterii, zbiórek publicznych, imprez publicznych, bali charytatywnych;
 7. organizowanie i finansuje zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej, ratowania życia, przywracania zdrowia oraz przekazuje ten sprzęt osobom i podmiotom;
 8. pomaga w zakupie niezbędnych leków, zgodnie z potrzebami podopiecznych.

3. W ramach działalności statutowej odpłatnej Fundacja:

 1. organizuje i prowadzi rehabilitację, w tym w warunkach domowych;
 2. udziela porad psychologicznych, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych oraz lekarskich;
 3. organizuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne i artystyczne;
 4. organizuje pomoc przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych;
 5. organizuje transport osób niepełnosprawnych.

4. Fundacja może zmienić formę działalności odpłatnej na nieodpłatną oraz nieodpłatnej na odpłatną.

5. Działalność gospodarcza Fundacji została opisana w § 11.

 


ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§8

 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 1500 zł, z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczony jest na działalność gospodarczą, oraz 500 zł (pięćset złotych) na działalność statutową Fundacji.

2. Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

3. Środki finansowe mogą być lokowane w szczególności na rachunkach bankowych, w postaci lokat oraz obligacjach, udziałach, jednostkach funduszy inwestycyjnych, w nieruchomościach.

4. Dopuszczalne jest zbycie poszczególnych składników majątku Fundacji, pod warunkiem, że środki uzyskane w zamian zostaną ulokowane w sposób określony powyżej, a zbycie tychże składników jest ekonomicznie uzasadnione.

§9

 

1. Majątek Fundacji pochodzić może w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. opłat za udział w zajęciach,
 3. dotacji, subwencji oraz grantów,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. lokat oraz odsetek bankowych,
 6. zbiórek publicznych,
 7. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 8. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

2. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Majątkiem i funduszami zarządza Zarząd Fundacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

4. Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

7. Majątek Fundacji przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Fundacji.

8.Zysk Fundacji rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami nie może być dzielony pomiędzy pracowników, kadrę zarządzającą czy Fundatorów. Zysk przeznacza się na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

 

§ 10

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą swoje funkcje pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy, lub wyłącznie na podstawie powołania. Członkowie Zarządu mogą zawierać z Fundacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, dotyczące zadań innych niż zadania związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu.

2. W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, w tym dotyczących zatrudniania, przy czynnościach prawnych dotyczących członka Zarządu, w sporze z członkiem Zarządu, Fundatorami, Fundację reprezentuje pełnomocnik wyznaczony przez Zarząd Fundacji.

3. Wynagrodzenie dla osób obsługujących działalność Fundacji, w tym także wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa uchwałą Prezes Zarządu Fundacji.

4. Wynagrodzenia wszystkich pracowników Fundacji, w tym kadry zarządzającej, są ograniczone limitami, tj. nie mogą przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 11

Działalność gospodarcza

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, przy czym w księgach rachunkowych przedmiot działalności gospodarczej i przedmiot odpłatnej działalności statutowej nie może się pokrywać.

2. Dochody Fundacji, o których mowa powyżej, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

3. O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy zostaje wydłużony do 31.12.2022 r.

4. W chwili rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarcza nie jest prowadzona. O chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej, jej formie i zakresie określonym niniejszym statutem decyduje Zarząd w formie uchwały.

5.Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalnoś

6.gospodarczą zgodnie z klasyfikacją PKD 2007 w zakresie:

 • 5.1 Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)
 • 5.2 Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
 • 5.3 Działalność pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)
 • 5.4 Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)
 • 5.5 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
 • 5.6 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)
 • 5.7 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
 • 5.8 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
 • 5.9 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -PKD 68.20.Z
 • 5.10 Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z
 • 5.11 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - PKD 90.01.Z
 • 5.12 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z
 • 5.13 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z
 • 5.14 Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
 • 5.15 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.

7. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości z późniejszymi zmianami.

8. Jeżeli w określonym powyżej zakresie działania Fundacji wymagane będą pozwolenia, zezwolenia lub koncesje, Fundacja rozpocznie taką działalność po uprzednim ich uzyskaniu.


§ 12

 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Fundacji oraz w kasie gotówkowej.

3. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

b. przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

4. Fundacja nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. W przypadku, gdy zmiana przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skutkować będzie obniżeniem wysokości kwoty wskazanej powyżej, której osiągnięcie skutkować będzie uznaniem Fundacji za instytucje obowiązane, zakaz przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie wartości równej lub przekraczającej równowartość tak zmodyfikowanej kwoty.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

§13

Organy Fundacji

 

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany też dalej Zarządem.

 

 

§14

Zarząd Fundacji

 

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.

2. Zarząd jest powoływany na czas 4 letnią kadencję.

3. Zarząd powoływany jest w następujący sposób:

a. pierwszy skład zostaje powołany przez Fundatora, który także może siebie wskazać jako Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu;

b. w kolejnych kadencjach członków zarządu powołuje Zarząd Fundacji;

4. Fundator może również zrezygnować z bycia Członkiem, Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu Fundacji i powołać na swoje miejsce nową osobę.

5. Fundator posiada prawo do powoływania i odwoływania członków Zarządu z ważnych powodów.

6. Zarząd może pełnić swoją funkcję więcej niż jedną kadencję.

7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

1. Członek Zarządu, Wiceprezes oraz Prezes Zarządu sprawują swoją funkcję do momentu ich odwołania, zakończenia kadencji, śmierci albo złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub Fundatora.

2. Zmian w składzie Zarządu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały przy czym liczba jego członków nie może być większa, niż to przewiduje ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

b. Uchwały o uchyleniu z funkcji Członka, Wiceprezesa lub Prezesa Zarządu, podjętej większością głosów przez Zarząd Fundacji,

c. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d. Choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

e. Śmierci członka Zarządu.

 

 

§15

 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a. Kierowanie działalnością Fundacji,

b. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą o Fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,

c. Podejmowanie uchwał,

d. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,

e. Zarządzanie majątkiem Fundacji,

f. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Fundacji,

g. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

h. Dokonywanie wyboru przedsięwzięć realizowanych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych,

i. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników pracujących na rzecz Fundacji,

j. Udzielania pełnomocnictw, w zakresie nie stojącym w sprzeczności z kompetencjami Fundatorów,

k. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

l. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

m. Proponowanie zmian Statutu,

n. Podejmowanie innych czynności przewidzianych Statutem oraz wymaganych przepisami.

2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

3. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

4. Odwołany członek Zarządu lub członek, który złożył rezygnację zobowiązany jest do udzielenia pozostałym członkom Zarządu wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności faktycznych i prawnych.

5. Zarząd przedstawia Fundatorowi, nie rzadziej niż raz na pół roku, sprawozdanie z bieżącej działalności Fundacji, w sytuacji gdy w skład Zarządu nie wchodzi Fundator.

 

§ 16

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się sprawozdania i archiwizuje w biurze Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Zarządu lub na wniosek Fundatora. Posiedzenia Zarządu zwołuje się zawiadamiając wszystkich członków Zarządu za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania poprzez wysłanie członkowi Zarządu, co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia, zaproszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na dokonywanie wobec niego korespondencji w tej formie, podając adres, na który korespondencja powinna być wysyłana. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Regulamin Zarządu może zawierać określenie dodatkowych sposobów zwoływania posiedzeń Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu - uchwały Zarządu mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie zostali o tym posiedzeniu zawiadomieni.

5. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności ⅔ jego składu. W przypadku równego rozłożenia głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Jeżeli na poprzednim posiedzeniu Zarządu, pomimo jego prawidłowego zwołania obecnych było mniej niż ⅔ członków Zarządu, na kolejnym prawidłowo zwołanym posiedzeniu Zarządu obejmującym ten sam porządek obrad wymogu kworum określonego w § 16 ust. 1 niniejszego Statutu nie stosuje się – uchwały Zarządu zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu.

7. Z inicjatywy Prezesa Zarządu Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwała Zarządu podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne z Fundatorami, wolontariuszami i pracownikami Fundacji, w przypadku ich zatrudniania przez Fundację, dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.

9. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez Fundatorów, pracowników i wolontariuszy podlegają dyskusji na zebraniu zarządu.

10. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5 oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami i wolontariuszami określa regulamin przyjęty przez Zarząd.

11. Postanowienia ust. 8-10 niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku, gdy stan zatrudnienia w Fundacji będzie nie mniejszy niż 3 pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności Fundacji.

 

Sposób reprezentacji

§ 17

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w tym majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu działającego samodzielnie lub podpisy dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym Wiceprezesa Zarządu.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje się w drodze uchwały Fundatora.

 

§ 19

1. Statut Fundacji może być zmieniany w toku działalności Fundacji. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmian celów Fundacji.

2. Uchwalanie zmian statutu, a także podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków Zarządu, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

5. W razie śmierci Fundatora albo utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem wyłącznie dla Fundatora należeć będą do Zarządu, o ile Fundator nie wskaże osoby uprawnionej do wykonywania tych kompetencji. Oświadczenie Fundatora o wskazaniu osoby uprawnionej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.

6. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji, Zarząd Fundacji określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji i wyznaczając likwidatora.

7. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a. Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b. Wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

c. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d. Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e. Ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,

f. Przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g. Zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.

8. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

9. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacji nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

10 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.